Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Pavel Žďárek, Tupolevova 516, 199 00 Praha 9
IČ: 639 22 380
DIČ: CZ7704281046
(dále jen "dodavatel")

Provozovny

Provozní doba a adresy jednotlivých provozoven jsou uvedeny v sekci Kontakty.

Kontaktní údaje

Telefon: 724 295 336

Číslo účtu pro bezhotovostní platby

Mbank: 670100-2203227052/6210

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.duchshop.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží je orientačně uvedena u každé položky a bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a další případné poplatky si může ověřit na stránce Doprava.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Zákazník bude také vyzván k odsouhlasení Obchodních podmínek, Zpracování osobních údajů a Zasílání marketingových sdělení.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Dodavatel potvrdí zákazníkovu objednávku odesláním e-mailu na adresu, kterou zákazník vyplnil v objednávce. Zasláním potvrzení o přijaté objednávce je uzavřena kupní smlouva.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1 - 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky (případně zahraničí). Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy a velikosti, případně hmotnosti zboží. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách www.duchshop.com na stránce Doprava nebo je možné si jej vyžádat od dodavatele e-mailem..

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo platbou na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem (číslem objednávky), který platbu identifikuje.

Daňový doklad je zasílán e-mailem po převzetí zboží zákazníkem.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal!

4. Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 10 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je stanovena zákonem; pokud není uvedeno jinak u popisu zboží. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.duchshop.com, doporučujeme nás kontaktovat na e-mailu . Do své zprávy zákazník uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Zákazníkovi následně zašleme informace o dalším postupu, konkrétně adresu autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresu, kam zákazník zašle reklamované zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů dle zákona č. 634/1992 Sb.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží, které chce zákazník vrátit, musí být v originálním obalu, plně funkční a kompletní.

Vyjmuto ze 14 denní lhůty na vrácení je zboží, které si zákazník vyzvedl osobně na prodejně.

Dodavatel je povinen vrátit zákazníkovi zaplacenou finanční částku nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu nebo písemně v provozovně dodavatele.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky a datum nákupu. Dále je nutné předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tak, že kupní cena, která je dodavatelem zákazníkovi v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Součástí vrácené finanční částky je i částka, kterou zákazník zaplatil za dopravu od dodavatele. V případě, že si zákazník zvolil nestandardní a dražší způsob dopravy, vrátí mu dodavatel náklady na dodání zboží pouze ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Dodavatel nehradí náklady dodavatele na dodání zboží zpět k dodavateli.

Rozpor z kupní smlouvy

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.duchshop.com stejně jako ve svých provozovnách, a to nejméně týden před účinností nových obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25. 5. 2018.

Naše zboží

TOPlist